Firma Przewozowa BARTEK operatorem linii Biskupickich BIS1 i BIS2.

🚌ℹ️Informacja o wyborze oferty oraz o odrzuceniu ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich, których Organizatorem jest Gmina Biskupice na trasie Sławkowice- Wieliczka – Sławkowice (BIS1) oraz na trasie Zabłocie- Wieliczka- Zabłocie (BIS2) – Część I i II.

👍Jako ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Firma Przewozowa BARTEK Sylwester Tomasik, Trąbki 350, 32 – 020 Wieliczka z ceną

ofertową:

💲Część I: 143 506,44 zł

💲Część II: 133 399,26 zł

ℹ️Uzasadnienie wyboru oferty

Wykonawca Firma przewozowa BARTEK Sylwester Tomasik, Trąbki 350, 32 – 020

Wieliczka, złożył w przedmiotowym postępowaniu uznaną za najkorzystniejszą ofertę nie podlegającą odrzuceniu. Na podstawie kryteriów cena oferty oraz liczba miejsc siedzących w pojeździe, wybrany Wykonawca uzyskał następującą ilość punktów: Część I – 90 pkt., Część II –100 pkt.

❎Ponadto Zamawiający

informuje, iż na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c w zw. z ust. 1 pkt. 3 i pkt. 5 p.z.p. odrzucił oferty Wykonawców:

1) P.P.H.U. MARK – TRAWEL WIELGUS, Baczów 72, 32 – 708 Dziewin,

2) Firma Przewozowa OLGA Piotr Tomasik, ul. Pawia 6, 32 – 540 Młoszowa,

3) WOLANT Franciszek Jakub Kurzawa, Biskupice 164, 32 – 020 Wieliczka

ℹ️Uzasadnienie odrzucenia ofert:

Jak wykazała analiza, oferty

wszystkich Wykonawców zawierała braki w zakresie poszczególnych załączników. Mając to na uwadze Zamawiający w dniu 26 marca 2024 r. wezwał wszystkich Wykonawców do uzupełnienia brakujących załączników, wyznaczając termin uzupełnienia na dzień 29 marca 2024 r. – godz. 10:00.

Do wyznaczonego terminu wpłynęło uzupełnienie tylko od jednego Wykonawcy. Pozostali Wykonawcy nie odpowiedzieli na wezwanie do uzupełnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *